Za Srbiju važi da je zemlja emigracije, što svakako nije daleko od istine.

S druge strane, iako možda na prvi pogled ne deluje tako, veliki broj stranaca dolazi u Srbiju i boravi u Srbiji po različitim osnovima, ne uzimajući pri tom u obzir lica koja su samo u tranzitu ili lica koja traže azil u Srbiji.

Najveći broj stranaca su svakako lica koja su u braku sa domaćim državljanima, dok drugu veliku grupu čine lica koja u Srbiji obavljaju delatnost ili su zaposleni kod domaćih i stranih poslodavaca koji obavljaju registrovanu delatnost na teritoriji Srbije. Boravak stranaca u Srbiji je moguć po sledećim osnovima: vizni ili bezvizni režim boravka do određenog broja dana, privremeni boravak stranaca, stalni boravak stranaca i državljanstvo Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije je krajem prošle godine izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje uvela brojne poreske olakšice za zapošljavanje kako domaćih lica tako i stranaca. Poslednju preduzetu meru predstavlja usvajanje Uredbe1 na sednici Vlade, a koja Uredba je stupila na snagu i počela da se primenjuje od 22.02.2020. godine i uređuje kriterijume za odobravanje boravka u Srbiji za:

 • strane osnivače inovativnih startup-ova;
 • osobe sa visokoškolskom spremom koje žele da se zaposle u Srbiji;
 • privatne investitore u kompanije u Srbiji.

Imajući u vidu značaj donete Uredbe ista zaslužuje posebnu pažnju, te će stoga biti predmet razmatranja u nekom od naših narednih tekstova.

 

KONTAKT:

 

Da se vratimo pitanju boravka stranaca na teritoriji Republike Srbije. Prvo i osnovno pitanje je da li je boravak stranaca regulisan pravom Republike Srbije?

Boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije je regulisan Zakonom o strancima. Pored ovog zakona važno je spomenuti i Zakon o zapošljavanju stranaca kojim se uređuju uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca. Međutim, da bi stranac uopšte mogao da radi u Srbiji odnosno da obavlja registrovanu delatnost u Republici Srbiji, neophodno je da kao prethodni uslov stekne pravo da boravi na teritoriji Republike Srbije po nekom zakonom predviđenom osnovu.

Zakonom o strancima predviđene su tri vrste boravka stranaca i to:

 1. Boravak do 90 dana;
 2. Privremeni boravak;
 3. Stalno nastanjenje.

DA LI POSTOJI PRETHODNI USLOV DA BI STRANAC MOGAO DA UĐE U REPUBLIKU SRBIJU?

Pre nego što stranac stekne pravo na boravak do 90 dana, privremeni boravak ili stalno nastanjenje, potrebno je da mu bude odobren ulazak u Srbiju, odnosno da „dobije“ vizu.

Na ovom mestu je potrebno posebno naglasiti da se međunarodnim ugovorom ili odlukom Vlade može odrediti da državljani određenih zemalja mogu da ulaze u Republiku Srbiju bez vize, a da Vlada može da odluči da državljani određenih zemalja mogu da ulaze u Republiku Srbiju samo sa važećom ličnom kartom, bez putne isprave – pasoša. Stranac kome za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza ili putna isprava može u njoj da boravi do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

U pravnom sistemu Republike Srbije postoji tri vrste viza:

 1. Aerodromska tranzitna viza (Viza A),
 2. Viza za kraći boravak (Viza C) – odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju, tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska. Može biti izdata za jedan, dva ili više ulazaka,
 3. Viza za duži boravak (Viza D) – odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana radi apliciranja za i dobijanja dozvole za privremeni boravak.

ŠTA JE TO BORAVAK DO 90 DANA?

Boravak stranaca u Srbiji kao boravak do 90 dana je kratkotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji bez vize do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska (ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno), kao i boravak po osnovu vize za kraći boravak.

Da li je potrebno da prijavim MUP-u posetu stranca?

DA!

Ono što je potrebno posebno naglasiti jeste obaveza pravnih i fizičkih lica, koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, da nadležnom organu prijave boravak stranaca u roku od 24 časa. Ukoliko stranac koristi smeštaj po nekom drugom osnovu, onda je on sam dužan da nadležnom organu prijavi boravak i promenu adrese boravišta u roku od 24 časa od dolaska u mesto boravišta. 

Gde i kako se vrši prijava boravka stranca?

Prijavljivanje mesta boravka stranaca može se vršiti:

 1. Lično, u prostorijama organizacione jedinice MUP-a nadležne za poslove stranaca na području gde se nalazi mesto boravišta stranaca;
 2. Elektronskim putem.

PO KOM OSNOVU STRANCU MOŽE BITI ODOBREN PRIVREMENI BORAVAK?

Privremeni boravak je dozvola boravka stranca u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana. Osnovi za odobrenje privremenog boravka stranaca se mogu podeliti u tri osnovne grupe:

1. Po osnovu rada i to:

 • Zapošljavanja;
 • Stručne specijalizacije, obuke i prakse;
 • Obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti (osnivanje privrednog društva);
 • Obavljanja verske službe.

2. Po osnovu školovanja i to:

 • Školovanja ili učenja srpskog jezika;
 • Studiranja;
 • Učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;
 • Naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti.

3. Po osnovu ličnih razloga i to:

 • Spajanja porodice;
 • Lečenja ili nege;
 • Vlasništva nad nepokretnosti;
 • Humanitarnog boravka;
 • Statusa žrtve trgovine ljudima.

Pored ovih taksativno navedenih osnova, gore pomenutom Uredbom Vlade uređen je privremeni boravak za određene kategorije stranaca nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka koji su ovde navedeni i koji su propisani Zakonom o strancima.

Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka, stranac podnosi lično nadležnom organu. Zahtev za produženje privremenog boravka podnosi se najranije tri meseca, a najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja privremenog boravka.

Privremeni boravak se može odobriti u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period važenja, u zavisnosti od osnova boravka i postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava. Privremeni boravak se odobrava utiskivanjem nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu.

KOJI SU USLOVI ZA ODOBRENJE STALNOG NASTANJENJA?

Pre svega, potrebno je odgovoriti na pitanje šta je to stalno nastanjenje kao osnov za boravak stranaca u Srbiji.

Stalno nastanjenje je dozvola za dugotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji.

 

KONTAKT:

 

Strancu može biti odobreno stalno nastanjenje po pet osnova. Strancu će biti odobreno stalno nastanjenje ukoliko je:

 1. U Republici Srbiji boravio neprekidno duže od pet godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak;
 2. Na teritoriji Republike Srbije u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije ili strancem kome je odobreno stalno nastanjenje proveo neprekidno najmanje tri godine na osnovu privremenog boravka po osnovu spajanja porodice;
 3. Maloletnik stranac na privremenom boravku u Republici Srbiji, kome je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje;
 4. Poreklom iz Republike Srbije;
 5. Stranac koji ima odobren privremeni boravak, ako to nalažu razlozi humanosti ili to predstavlja interes za Republiku Srbiju.

O zahtevu za stalno nastanjenje stranca u Republici Srbiji odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva, a odobrenje za stalno nastanjenje unosi se u stranu putnu ispravu u obliku nalepnice. Takođe, po osnovu stalnog nastanjenje, stranac ima pravo da mu se izda i lična karta za strance.

DA LI JE PROCEDURA ZA ZAKONIT BORAVAK STRANACA KOMPLIKOVANA?

Ukoliko podnosite zahtev za odobrenje boravka do 90 dana, privremeni boravak ili stalno nastanjenje ili jednostavno podnosite zahtev za dobijanje vize, savetujemo Vam da se naoružate strpljenjem. Informacije koje su navedene u ovom tekstu su informativnog karaktera i potrebno je utvrditi u svakom konkretnom slučaju da li su ispunjene sve zakonske pretpostavke i uslovi za odobrenje, kao i rok u kom će biti odlučeno o zahtevu. Administracija državnih organa u Republici Srbiji je još uvek u procesu modernizacije.

Takođe, brzina rešavanja svakog pojednačnog zahteva zavisi od slučaja do slučaja, dokumentacije koja je potrebna da se priloži, ali i od nadležnog lica koje rešava po konkretnom zahtevu.

Kako biste sebi olakšali čitav proces, okončali ga u najkraćem mogućem roku i bili sigurni da ste prikupili i podneli svu neophodnu dokumentaciju u propisanom roku, savetujemo Vam da se pre preduzimanja bilo kakvog koraka obratite za stručnu pomoć radi dobijanja tačnih i potpunih instrukcija.

[1]Uredba o kriterijumima za određivanјe kategorija stranaca i kategorijama stranaca kojima se privremeni boravak u Republici Srbiji može odobriti nezavisno od osnova za odobrenјe privremenog boravka (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2020)

Kontakt:

Adresa      Radnička 7/3, I sprat,
21000 Novi Sad, Srbija

Telefon      +381 63 7113 841

Email      office@dubajiclaw.rs

PODELI VEST/BLOG