Dok se u celom svetu primarno radi na sprečavanju širenja novog koronavirusa i zaustavljanju porasta broja obolelih, ovakve i slične krizne situacije po pravilu ugrožavaju pravo građana na privatnost. Jednu od najznačajnijih sfera privatnosti čine podaci o ličnosti svakog građana.

Identifikacija novozaraženih građana, njihova izolacija i postupak nadzora nad izvršavanjem mera izolacije i samoizolacije, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava, jedini je legitimni i legalan način
sprovođenja svih mera u vreme vanrednog stanja, ali i nakon njega. Postoje granice koje javni interes ne može preći na štetu prava građana na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti.

Legitimno pitanje je da li poslodavci imaju pravo da prikupljaju podatke o zdravstvenom stanju svojih zaposlenih i kako osigurati bezbednost i zdravlje na radu, a pritom ne povrediti ničiju privatnost i zakonito upravljati tuđim ličnim podacima.

ZAŠTITA PODATAKA

 

KONTAKT:

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik) je dana 01.04.2020. godine objavio Saopštenje kojim daje smernice u vezi sa postupanjem i obradom ličnih podataka građana u vreme vanrednog stanja.

Poverenik je skrenuo pažnju da vanredno stanje i sprečavanje daljeg širenja virusa COVID-19 svakako utiču na osnovna ljudska prava i slobode, te da su pojedina od njih, kao što su sloboda okupljanja i sloboda kretanja, ograničena u novonastaloj situaciji. Međutim, pravo na zaštitu podataka o ličnosti nije jedno od tih prava „pa shodno tome rukovaoci i obrađivači i u periodu vanrednog stanja imaju obavezu da svoje aktivnosti obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima kojima je uređena ta materija.“ 1

Podaci o zdravstvenom stanju građana predstavljaju posebnu vrstu podataka o ličnosti čija je obrada dozvoljena samo pod uslovima utvrđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. S tim u vezi, Poverenik je ovim Saopštenjem posebno skrenuo pažnju da se prilikom javnog objavljivanja podataka o zaraženim i obolelim licima mora voditi računa da se ne objavljuju podaci koji određuju, ili čine odredivim identitet tih lica, osim izuzetno, kada je to neophodno pod uslovima iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uz obaveznu minimizaciju podataka. 2

POSTUPANJE NADLEŽNIH ORGANA U SRBIJI I SVETU ZA VREME PANDEMIJE

Iako u Srbiji dosadašnjim postupanjem nadležnih organa nisu zabeležene veće povrede prava građana na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti (uz moguće izuzetke u pojedinačnim slučajevima), ostalo je nedorečeno da li se nadzor i praćenje građana koji su zaraženi ili kojima je određena mera izolacije ili samoizolacije sprovodi i metodama čija je dozvoljenost upitna.

Brojne vlade su, u cilju utvrđivanja novozaraženih i identifikovanja potencijalno zaraženih, rešenje pokušale da pronađu u primeni modernih tehnologija koje se u suštini svode na povećani nadzor
građana.

Tako su pojedini građani Izraela imali priliku da prime SMS poruku od nadležnih organa sa naredbom da su u obavezi da budu u samoizolaciji, i to nakon što je korišćenjem lokacije mobilnog telefona građana utvrđeno da su bili u blizini osobe za koju je potvrđeno da je zaražena koronavirusom. U nekim zemljama Azije razvijaju se tehnologije kojima bi moglo jednostavno da se utvrdi ko nosi a ko ne nosi obavezne maske, dok se u drugima koristi istorija GPS lokacija mobilnih telefona građana kako bi utvrdili gde su njihovi građani putovali i da li su eventualno boravili u nekoj od država koje se smatraju žarištem virusa. 3

Zastita podataka licnosti

Neke države su otišle i korak dalje, te je tako Crna Gora objavila spisak građana koji su doputovali u Crnu Goru i kojima je određena samoizolacija sa njihovim ličnim podacima. Kao opravdanje za ovakvo postupanje, Vlada Crne Gore je navela da ima poteškoća da iskontroliše da li građani kojima je određena samoizolacija istu poštuju, te su teret kontrole ovih građana „prebacili“ na preostale građane kako bi ih informisali kojim osobama je određena samoizolacija.

Vlada Republike Srbije je javno potvrdila da je praćena lokacija mobilnih telefona lica koja su došla iz Italije kako bi utvrdili da li ta lica poštuju meru samoizolacije koja im je izrečena. Iako je u vreme vanrednog stanja moguće, u meri u kojoj je to neophodno, ograničiti pravo građana na zaštitu podataka o ličnosti, tako nešto u Srbiji nije urađeno i stoga važe opšta pravila za zaštitu podataka o ličnosti.

Iako se sve ove mere nadzora nesumnjivo mogu pokazati efikasnim u sprečavanju širenja zaraze i detektovanja potencijalno zaraženih, odnos između javnog i privatnog interesa mora biti izbalansiran. U najmanju ruku je uvek potrebno primeniti propisanu proceduru za uvođenje ovakvih mera, s obzirom da se na taj način u velikoj meri derogiraju osnovna ljudska prava.

Imajući u vidu dosadašnje postupanje nadležnih organa i nedostatak posebnih akata države kojima bi se ograničilo ustavno pravo građana na zaštitu podataka o ličnosti, ostaje da u narednom periodu konkretnija saopštenja daju kako Poverenik, tako i predstavnici Saveta Evrope i drugih evropskih zemalja koji su do sada zauzimali samo načelne stavove po pitanju obrade podataka građana za vreme pandemije.

POSLODAVCI I PODACI O ZDRAVSTVENOM STANJU ZAPOSLENIH

Saopštenje Poverenika sadrži načelne informacije o postupanju poslodavaca sa zdravstvenim podacima zaposlenih. Tako Poverenik naglašava da se obrada podataka o zdravstvenom stanju zaposlenih može vršiti samo u skladu sa aktima nadležnih organa koji se odnose na pandemiju i uz puno poštovanje načela obrade podataka iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Dato je i uputstvo poslodavcima koji su organizovali rad od kuće, da obezbede odgovarajuće mere zaštite podataka o ličnosti u vidu provere bezbednosti veze i korespodencije putem službenih email-ova. 4

PODACI O ZDRAVSTVENOM STANJU ZAPOSLENIH

 

KONTAKT:

 

Dakle, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti se u potpunosti primenjuje u novonastaloj situaciji i od strane poslodavaca, pa podaci o zdravstvenom stanju zaposlenih uživaju posebnu zaštitu kako je to i predviđeno zakonom. S obzirom da saopštenje Poverenika ne sadrži instrukciju poslodavcima koje podatke u vezi zdravstvenog stanja zaposlenih mogu da obrađuju i na koji način, ostaje da se
pravilnom primenom propisa utvrdi dozvoljenost obrade ovih podataka. Mišljenja smo da bi to prvenstveno bili podaci koji se odnose na podatak da li je zaposleni bio u kontaktu sa osobom koja je zaražena, da li je putovao u države koje se smatraju žarištem i da li je zaposleni zaražen.

Sa druge strane, ostalo je otvoreno pitanje da li poslodavac može od zaposlenih da traži da ga, na primer, svakodnevno obaveštavaju da li imaju simptome virusa ili da im pre ulaska u poslovne
prostorije meri telesnu temperaturu. Kako bi se izbegla bilo kakva dilema i greške u postupanju, bilo bi poželjno da se Poverenik izjasni i o ovim pitanjima.

PRAVA GRAĐANA U VEZI SA ZAŠTITOM PODATAKA O LIČNOSTI

S obzirom da primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za sada nije suspendovana, niti je ograničeno pravo na zaštitu podataka o ličnosti iz člana 42. Ustava Republike Srbije, građani imaju
pravo da budu obavešteni da li se obrađuju podaci koji se na njih odnose, kao i da koriste pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju uključujući i pritužbu Povereniku.

Međutim, imajući u vidu trenutnu situaciju, izmenjen režim rada i smanjene kadrovske mogućnosti, za očekivati je da nadležni organi neće moći da odgovore na sve zahteve blagovemeno. U svakom slučaju, i pored toga, rukovalac se ne može osloboditi obaveze postupanja po zahtevu i dužan je da to učini čim se steknu uslovi, o čemu mora obavestiti podnosioca zahteva.

[1].Saopštenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pod naslovom „Obrada podataka o ličnosti za vreme vanrednog stanja“ od dana 01.04.2020. godine objavljen na internet stranici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije: https://www.poverenik.rs/sr-yu/saopstenja/3293-обрада-података-о-личности-за-време-ванредног- стања.html
[2.] Ibid.
[3.]Tekst pod nazivom: “COVID-19 Privacy Update, Privacy in the Time of Corona”, Karanovic/Partners: https://www.karanovicpartners.com/news/privacy-in-the-time-of-corona/
[4.]Saopštenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pod naslovom „Obrada podataka o ličnosti za vreme vanrednog stanja“ od dana 01.04.2020. godine objavljen na internet stranici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije: https://www.poverenik.rs/sr-yu/saopstenja/3293-обрада-података-о-личности-за-време-ванредног-стања.html

Kontakt:

Adresa      Radnička 7/3, I sprat,
21000 Novi Sad, Srbija

Telefon      +381 63 7113 841

Email      office@dubajiclaw.rs

PODELI VEST/BLOG