Gotovo da ne postoji osoba koja nije upoznata sa bar i jednim slučajem povreda nastalih usled ujeda psa lutalice. Ako ste jedna od njih, možda se pitate zbog čega je to tako? Najprecizniji odgovor na ovo pitanje može dati statistika prema kojoj su čak 77.500 građana bili žrtve napuštenih pasa. Ujed psa lutalice je jedan od najčešćih osnova za naknadu štete.

Gradovi i opštine u Republici Srbiji su za šest godina na ime odštete usled ujeda pasa lutalica isplatili čak 25 miliona evra, dok bi u doglednom periodu broj odštetnih zahteva od strane građana mogao da dostigne i 20.000 godišnje. Kada se ovome doda i činjenica da su građani žrtve pada u šaht, rupu, na snegu ili ledu, dobijaju se i veće brojke u kojima postoji osnov za naknadu štete prema gradu ili opštini.

 

 

KONTAKT:

 

I pored toga, veliki broj građana nastoji da izbegne spori sudski postupak za naknadu štete i sve neprijatnosti koje prate postupak pred sudom. Međutim, da li je takav stav opravdan? Da li mirno rešavanje sporova uopšte ima prednosti u odnosu na sudski postupak i, ako ih ima, koje su to prednosti? Smatramo da ova pitanja zaslužuju posebnu pažnju iz pravnog aspekta, uz razjašnjenja osnovnih pitanja naknade štete. Dakle, stvari stoje ovako.

KOJA ŠTETA NASTAJE U KONKRETNIM SLUČAJEVIMA?

Ujed psa lutalice i šteta koju neko pretrpi usled ujeda psa, pada u šaht, pada u rupu, na ledu ili snegu i u drugim sličnim slučajevima ima karakter nematerijalne štete. Dakle, u ovim slučajevima nije naneta šteta vašoj imovini – onome što imate, već lično vama – onome što jeste.

Jednostavnije rečeno, građanin kao žrtva nemilog događaja gotovo po pravilu trpi fizičke bolove i strah. Međutim, manje je poznato da postoje situacije u kojima se javljaju i duševni bolovi zbog naruženosti i umanjenja opšte životne aktivnosti.

Ali šta svaki od ovih osnova znači? 

  • Pod fizičkim bolovima podrazumevaju se bolovi koje oštećeni trpi usled telesne povrede nastale u kritičnom događaju. Vrlo je važno imati u vidu da fizički bolovi mogu trajati i nakon što je naknada štete dosuđena, što utiče na visinu naknade; 
  • Strah, sa druge strane, može biti primarni – koji se javlja u trenuku kada je šteta nastala i sekundarni – nakon kritičnog događaja u vidu zabrinutosti zbog posledica povrede;
  • Naruženost se pre svega tiče ožiljaka ili deformiteta tela, a ceni se objektivno (npr. vidljivost promena na telu, mogućnost pokrivanja naruženja, starost i pol lica itd.) i subjektivno (npr. uticaj naruženosti na psihičko stanje oštećenog);
  • Umanjenje opšte životne aktivnosti dovodi do potrebe ili za pojačanim naporom radi obavljanja određene životne aktivnosti ili do umanjenja ili gubitka mogućnosti obavljanja određene životne aktivnosti (npr. invaliditet), sve kao posledice nanete štete.

Svaki konkretan oblik nematerijalne štete donosi sa sobom specifičnosti, te su izneta samo neka od osnovnih pravila radi boljeg razumevanja naknade štete. Za sagledavanje celog slučaja potrebno je temeljno poznavanje prava naknade štete.

KOJE KORAKE OŠTEĆENI TREBA DA PREDUZME U SLUČAJU ŠTETE?

 

 

Praksa je pokazala da lica koja pretrpe štetu najčešće nisu u mogućnosti da adekvatno reaguju i postupe trezveno. Zbog toga smatramo da je potrebno upoznati građane koje korake treba da preduzmu kako bi sebi obezbedili da dođu do novčane naknade bez dodatnih napora. Nakon što je došlo do povrede, oštećeno lice koje namerava da traži naknadu štete treba da preduzme sledeće korake:

Korak br. 1 – OBEZBEDITE SVEDOKE

Neretko se dešava da se događaji poput pada na led ili sneg, ujeda od strane psa lutalice ili slično odigraju van očiju naših komšija, prijatelja, rodbine ili poznanika. U tim slučajevima, uvek je poželjno da uzmete kontakt i identifikacione podatke od lica koje je očevidac kritičnog događaja, kako bi isto lice bilo svedok na okolnost vaše pretrpljene štete.

Korak br. 2 – OBAVITE PRELED KOD LEKARA

Javite se u nadležnu zdravstvenu ustanovu kako bi bili pregledani od strane lekara i ukažite na sve telesne povrede koje su nastale, fizičke bolove koje osećate, strah koji ste doživeli, ožiljke i deformitete tela, otežanost obavljanja određenih aktivnosti. Vrlo je važno da se u nadležnu zdravstvenu ustanovu javite što pre, najbolje istog dana, jer time u mnogome olakšavate sebi u postupku ostvarivanja svojih prava. Tražite da vam lekari uruče izveštaje o pregledu (izveštaj nadležne zdravstvene ustanove opšte prakse, izveštaj lekara specijaliste iz Pasterovog zavoda i dr.), a svu medicinsku dokumentaciju koju dobijete čuvajte kod sebe. Ujed psa lutalice, pad u šaht, pad u rupu, pad na snegu ili ledu po praviliu uzrokuju fizičke bolove i strah kod žrtve, ali mogu da dovedu i do umanjenja životne aktivnosti i naruženost, što se utvrđuje iz medicinske dokumentacije.

Korak br. 3 – OBRATITE SE ADVOKATU

Dalji postupak ostvarivanja prava na naknadu nematerijalne štete je u najvećem delu posao struke, pa je preporuka da se obratite advokatu radi ostvarivanja svog prava. Konačno, u ovom trećem koraku dolazimo do razjašnjenja dileme da li je bolje mirno rešavanje spora ili vođenje sudskog postupka. Pre toga, upoznajmo se kako načelno funkcioniše postupak mirnog rešavanja sporova za naknadu štete u Novom Sadu. Slična procedura prati i druge gradove i opšine.

NAKNADA ŠTETE U MIRNOM POSTUPKU NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA – PREDNOSTI I NEDOSTACI

Grad Novi Sad je jedan od desetine gradova u Srbiji koji je doneo podzakonski propis kojim se predviđa postupak mirnog rešavanja sporova u slučaju ujeda pasa lutalica, pada u šaht, pada u rupu i okliznuća na snegu i ledu (na listi ovih gradova su i gradovi Vojvodine poput Zrenjanina, Sremske Mitrovice, Kikinde, Subotice i Pančeva). Postupak se pokreće podnošenjem posebnog zahteva koji mora sadržati propisane podatke, uz koji se prilaže odgovarajuća dokumentacija na okolnost nastale štete. Ovaj vansudski postupak može se voditi po svim osnovima naknade štete: ujed psa lutalice, pad u šaht, pad u rupu, pad na snegu ili pad na ledu, kao i drugim slučajevima naknade štete.

Zahtev sa priloženim dokazima se može podneti i putem punomoćnika – advokata. Imajte u vidu da I gradovi i opštine koji nisu doneli svoje podzakonske propise takođe dozvoljavaju mirno rešenje spora, ali su procedure i ishodi takvih postupaka manje predvidivi. Ali šta su pozitivne i negativne strane ovog postupka?

 

 

KONTAKT:

 

Ušteda vremena (+)

Očekivano, mirno rešavanje sporova znači pre svega uštedu vremena. Pravilnikom kojim je grad Novi Sad uredio postupak vansudskog ostvarivanja naknade štete propisani su kratki rokovi. Ceo postupak bi po slovu zakona trebalo da se završi u roku od oko mesec dana od dana podnošenja zahteva, dok bi isplata trebala da usledi u narednih dvadeset dana. Ovih rokova treba se držati uslovno, jer se u samoj praksi može desiti produžavanje rokova zbog pitanja organizovanosti nadležnih organa. Ipak, da bi bilo jasno koliko je postupak mirnog rešavanja spora brži, ističemo da bi mirno rešavanje spora pred Pravobranilaštvom grada Novog Sada i Komisijom za naknadu štete moglo da se završi i pre nego što sud održi prvo ročište u sudskom postupku!

Nepostojanje troškova postupka (+)

Vođenje sudskog postupka neminovno znači plaćanje sudskih taksi i veštaka. Ovih troškova nema prilikom mirnog rešavanja spora i on je faktički oslobođen plaćanja svih troškova. Ipak, treba imati u vidu da u velikom broju sudskih predmeta advokati finansiranju ceo sudski postupak umesto klijenta, dovodeći svog klijenta u poziciju da bez troškova u sudskom postupku dođe do većih iznosa na ime naknade štete.

Manje novčane naknade (-)

U zavisnosti od intenziteta pretrpljene štete, oštećenom po svakom od gore navedenih osnova za naknadu štete može da pripadne iznos od po 20.000 din. do 40.000 din. u vansudskom postupku. Tako npr. ako ste pretrpeli fizički bol i strah, maksimalan iznos koji možete dobiti od grada Novog Sada u vansudskom postupku je 80.000 din. Ukoliko se pitate da li je ovaj iznos isuviše nizak, rekli bismo da niste daleko od istine. Ovo je glavni razlog zbog koga mirno rešavanje sporova često nije izbor strpljivih oštećenih lica koja žele da dođu do punog iznosa naknade u sudskom postupku.

Zaključak

Da li mirno rešiti spor ili pokrenuti sudski postupak usled ujeda psa lutalice, pada u šaht ili rupu, okliznuća na snegu ili ledu? Zaključak je da je kod ove odluke presudna visina naknade štete:

  • Ukoliko bi se osnovano mogla očekivati niska naknada u sudskom postupku, to bi značilo da ima više opravdanja za mirno rešenje spora;
  • U suprotnom, kada kritični događaj ukazuje na okolnosti poput npr. teških telesnih povreda, naruženosti maloletnog lica, većeg stepena umanjenja životnih aktivnosti ili invaliditeta vođenje sudskog postupka za naknadu štete dobija svoj smisao

Koliki iznos novčane naknade se može ostvariti u sudskom postupku stvar je analize celokupne raspoložive dokumentacije i proučavanja sudske prakse, za šta je neophodno stručno znanje advokata. Nakon analize, može se doneti odluka u pravcu mirnog rešenja spora ili pokretanja sudskog postupka.

Kontakt:

Adresa      Radnička 7/3, I sprat,
21000 Novi Sad, Srbija

Telefon      +381 63 7113 841

Email      office@dubajiclaw.rs

PODELI VEST/BLOG